1708536291 workplace 5517755 960 720

How To Decorate Fish Tank At Home In Tamil

முதல் படிகள்

மீன் பெட்டியை அணிவைக்கும் முன்பு, முதலில் இதனை அழுத்தியும் குழந்தைக்கு உணவு வழங்க வேண்டும். அந்த உணவு கருவி மீன் உடையவர்களுக்கு அவசியமான அளவுக்கு போகும். அப்போது, மீன் பெட்டியை அணிவைக்கும் முன்பு, அதன் பின்னூட்டத்தை செய்வது முக்கியம்.

படிகள் அணிவைக்கும் முன்பு

மீன் பெட்டியை அணிவைக்கும் முன்பு, அதன் பின்னூட்டத்தை செய்து வைக்கவும். முதலில், பெட்டியை துளையல் குறியீடுடன் தயாரிக்கவும். அந்த துளைகளை பெட்டியில் வைக்கவும். அப்போது, சரியான சுழற்சியை வழங்கி மீன் பெட்டியை நீளமாக நீட்டவும்.

பின்னூட்டம் செய்வது

மீன் பெட்டியை அணிவைக்கும் பின்னூட்டம் செய்வது, அதன் உள்ளடக்கங்களை சரியான அளவில் சூதாயிருக்க வேண்டும். அது பெட்டியில் சரியான உயரம், அளவு மற்றும் சிறந்த சுழற்சியை உடையும் உள்ளடக்கத்தை உள்ளடக்க வேண்டும்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *